i 14

Hīs Caesar ita respondit: eō sibi minus dubitātiōnis darī, quod eās rēs quās lēgātī Helvētiī commemorāssent memoriā tenēret, atque eō gravius ferre quō minus meritō populī Rōmānī accidissent; quī sī alicuius iniūriae sibi cōnscius fuisset, nōn fuisse difficile cavēre; sed eō dēceptum, quod neque commissum ā sē intellegeret quārē timēret neque sine causā timendum putāret. Quod sī veteris contumēliae oblīvīscī vellet, num etiam recentium iniūriārum, quod eō invītō iter per prōvinciam per vim temptāssent, quod Haeduōs, quod Ambarrōs, quod Allobrogas vexāssent, memoriam dēpōnere posse? Quod suā victōriā tam īnsolenter glōriārentur quodque tam diū sē impūne iniūriās tulisse admīrārentur, eōdem pertinēre. Cōnsuēsse enim deōs immortālēs, quō gravius hominēs ex commūtātiōne rērum doleant, quōs prō scelere eōrum ulcīscī velint, hīs secundiōrēs interdum rēs et diūturniōrem impūnitātem concēdere. Cum ea ita sint, tamen, sī obsidēs ab iīs sibi dentur, utī ea quae polliceantur factūrōs intellegat, et sī Haeduīs dē iniūriīs quās ipsīs sociīsque eōrum intulerint, item sī Allobrogibus satisfaciant, sēsē cum iīs pācem esse factūrum. Divicō respondit: ita Helvētiōs ā maiōribus suīs īnstitūtōs esse utī obsidēs accipere, nōn dare, cōnsuērint; eius reī populum Rōmānum esse testem. Hōc respōnsō datō discessit.

产生(dari):[译按]这是dare[给]的被动态,姑且译作“产生”,以求保留原文dari的动词意味。

凯撒……产生极少的犹豫(eo sibi minus dubitationis dari):[CA注]凯撒的意思是说,那些赫珥威提依人所提及的、用以恐吓他的事件仅仅使得他更加迅速地下定决心,或是和他们讲和,或是继续战争。因为卡斯西乌斯的败北对罗马人来说是不应当的,而凯撒决心复仇。

以记忆存留着(memoria teneret):[译按]参见I.7.3的相关笺注。

赫珥威提依人的使者们(legati Helvetii):[O注]据说,这些词是从页边注释窜入正文的。

凯撒十分悲痛地承受着罗马人的枉死(atque eo gravius ferre quo minus merito populi Romani accidissent):[译按]此句用了eo ... quo结构和2个比较级副词,突出的是凯撒的悲痛(gravius)和罗马人之死的冤屈(minus merito,直译作“较少正当地”)。此处的accidissent[落下;发生]是“死”的委婉说法。

些许(alicuius):[LS注]根据一般的语法规则,这里该用si cuius,但是ali-带有一种特殊的意味,是在强调。

设若他们自觉些许愧疚,便不难防备(qui si alicuius iniuriae sibi conscius fuisset, non fuisse difficile cavere):[CA注]凯撒的意思是,文中提到的那时候的罗马人,是被赫珥威提依人吓到了,而不是被他们打败了。因为他们并未意识到他们做错了什么,并且,自然而然地,他们不会预料到危险,也不会为抗击赫珥威提依人作准备。[CM注]这是普通而典型的罗马外交辞令,总是宣称自己的无辜(正如《伊利亚特》中阿喀琉斯使他的朋友确信,假想他喜好战争是错谬的事情)。

是因为罗马人既不认为任何要为之担心的错误由他们犯下(quod neque commissum a se intellegeret quare timeret):[M译]because neither were they aware that any offense had been given by them, on account of which they should be afraid。

应……害怕(timendum (esse)):[译按]timendum是省略了系动词的被动迂说法,表示“应当、必须”的意味。

即便凯撒想要忘却昔日的耻辱(quod si veteris contumeliae oblivisci vellet):[TH注]节3中第一个quod只是一个连接小品词,翻译时只能省略掉。英语中并不需要2个句子间的这种连接词。Meusel把quod视作一个关系代词,我推测他会把这个quod译为As to which。[译按]耻辱指的是卡斯西乌斯的失败。

能(posse):[TH注]如果posse而非posset(见于谱系χ)是正确的文本,那么其主语只能是se[他]。Meusel认为其主语可能是populum Romanum[罗马人]。这个观点在我看来站不住脚,因为我们无法说罗马人忘却了他们不久前刚经历过的暴行,而一无所知。Meusel在评析节2时说主语是populus Romanus,并且坚持认为,如果vellet[想要,节3]的主语是凯撒,那么在posse前就需要加上se,他还说这个se可能是由于写工的疏漏而不见于诸钞本。

丢失……记忆(memoriam deponere):[任译]置之一旁。[M译]aside the remembrance。

——赫珥威提依人逆凯撒的意志凭借武力试图取道通过行省(quod eo invito iter per provinciam per vim temptassent):[TH注]如在I.12.7以及其他许多段落中那样,quod用来解释先行词,这里即指iniuriarum[(遭受)欺凌],而I.6.3,I.9.3以及I.47.2中的quod都意为“因为”。

他们如此厚颜无耻地夸耀自己的胜利(quod sua victora tam insolenter gloriarentur):[LS注]如前面所引述的,在迪维科的讲辞中,并无吹嘘。但是凯撒给出的仅仅是讲辞的主旨,而我们定可假设,在实际的话语中,一定存在某些这种类型的夸耀。对于迪维科谈及他同胞之耐性时的赞美,这点同样适用。

又惊异于自己能如此长久地不受惩罚地作恶(quodque tam diu se impune iniurias tulisse admirarentur):[TH注]尽管撒路斯提乌斯(《朱古达战争》31.2)笔下的impune[无惩罚地]是主动含义,但是Schneider论证说,这里的se不可能指凯撒,因为凯撒并没有长久地(diu)欺压赫珥威提依人。Schneider引用西塞罗《致亲友书》XIII.77.3 servus meus ... cum multos libros surripuisset nec se impune laturum putaret, aufugit[当我的仆人偷了我的书并且料想到自己绝不会不受惩罚时便逃走了],说impune iniurias tulisse意为“不受惩罚地作恶”,Kraner对impune aliquid ferre的解释类似:因为某事而逃避惩罚。然而,蒙森删除了iniurias(impune tulisse从而意为“不施以惩罚”),论述道“在赫珥威提依人的言辞中(I.13.3~7)没有一处提及落入罗马人手中的赫珥威提依人遭受持续的欺凌,显然暗示说罗马人已经长时间克制了讨伐赫尔维提人的想法”。尽管如此,赫珥威提依人已然犯下暴行,我找不到理由来支持se指代凯撒的观点。Prammer的修改——(iniurias) intulisse——在我看来没有必要。

导致同一件事(eodem pertinere):[CA注]both of these things tended to the same effect。[TH注]pointed to the same conclusion。

由于他们自己的罪孽(pro scelere eorum):[译按]译者在此用两个破折号把这个状语移出关系从句,为的是防止造成误解:eorum[他们的]指的是赫珥威提依人,并非“神祇”。

以使(quo):[GS注]quo ... doleant是基本时态下的目的从句。

以使那些人要因为情势的转变而格外痛苦(quo gravius homines ex commutatione rerum doleant):[G注]注意此句的时态变为了基本时态(primary tenses),凯撒用这种表达方法以表示普遍的真理。

送到(dentur):[任译]给。[M译]were to be given。

他们所承诺的事(ea quae polliceantur):[CA注]凯撒会因为赫珥威提依人交付人质而感觉到他们的真诚。这里的承诺指的是,赫珥威提依人会按照凯撒的要求进入高卢的某一地区,并在今后的时日里居住在那里。

[TH注]读者或许会注意,尽管在节1~节4中虚拟式的过去时态如我们料想的那样跟着直陈式的过去时态respondit[回应],然而在后续2个句子中,凯撒使用了虚拟式现在时doleant[痛苦],velint[想要],sint[是]等等。这个变化的原因是consuesse[惯于,节5]本质上是现在时态。

而非交付(non dare):[译按]赫珥威提依人似乎是在编造借口。从I.9.4我们可以知道,他们向色克瓦尼人交付了人质。这小小的细节更体现出赫珥威提依人的敌意,故战争在所难免,而凯撒必须尽早地出兵。

罗马人是这个事实的证人(eius rei populum Romanum esse testem):[CA注]指的是卡斯西乌斯的失败。

对这些话,凯撒这样回应:他之所以产生极少的犹豫,是因为他以记忆存留着赫珥威提依使者们提及的那些事情,并且十分悲痛地承受着罗马人的枉死;[2]设若他们自觉些许愧疚,便不难防备;然而,他们之所以被蒙蔽,是因为罗马人既不认为[任何]要为之担心的错误由他们犯下,亦未曾想到应无原由地害怕。[3]即便[凯撒]想要忘却昔日的耻辱,难道他还能丢失不久前[遭受]欺凌的记忆——[赫珥威提依人]逆凯撒的意志凭借武力试图取道通过行省,骚扰海都依人、阿姆巴尔瑞人和阿珥罗卜若革斯人——吗?[4]他们如此厚颜无耻地夸耀自己的胜利,又惊异于自己[能]如此长久地不受惩罚地作恶,[这些]导致同一件事:[5]事实上,不朽的神明惯于时不时地给予那些祂们想要惩处的人——由于他们自己的罪孽——比较幸福的状态和较长久的不受惩罚[的状态],以使[那些]人要因为情势的转变而格外痛苦。[6]尽管这些事情是如此,但是,如果人质会由赫珥威提依人送到凯撒那儿,使他知道[赫珥威提依人]会做那些他们所承诺的事,并且,如果[赫珥威提依人]为他们带给海都依人和其盟友的伤害向海都依人——同样还向阿珥罗卜若革斯人——偿付,那么凯撒会与赫珥威提依人言和。[7]迪维科回答道,赫珥威提依人就是这样受他们的祖先教导,以至于他们习惯接受人质,而非交付,罗马人是这个事实的证人。给予了这番回答后,[迪维科]就离开了。

article Nav