i 11

Helvētiī iam per angustiās et fīnēs Sēquanōrum suās cōpiās trādūxerant et in Haeduōrum fīnēs pervēnerant eōrumque agrōs populābantur. Haeduī, cum sē suaque ab iīs dēfendere nōn possent, lēgātōs ad Caesarem mittunt rogātum auxilium: ita sē omnī tempore dē populō Rōmānō meritōs esse ut paene in cōnspectū exercitūs nostrī agrī vastārī, līberī [eōrum] in servitūtem abdūcī, oppida expugnārī nōn dēbuerint. Eōdem tempore [quō Haeduī] Ambarrī, necessāriī et cōnsanguineī Haeduōrum, Caesarem certiōrem faciunt sēsē dēpopulātīs agrīs nōn facile ab oppidīs vim hostium prohibēre. Item Allobrogēs, quī trāns Rhodanum vīcōs possessiōnēsque habēbant, fugā sē ad Caesarem recipiunt et dēmōnstrant sibi praeter agrī solum nihil esse reliquī. Quibus rēbus adductus Caesar nōn expectandum sibi statuit dum, omnibus fortūnīs sociōrum cōnsūmptīs, in Santonōs Helvētiī pervenīrent.

隘口(angustias):[G注]这就是先前所说的Écluse隘口,参见:图 10-6 赫珥威提依之役地图……赫珥威提依人的整个队伍中,据估计有8500辆辎重车,延及50英里。这个通道太狭小了,他们也许顺着现今铁道线所在的路,到达Culoz,又到达Amberieu,并穿过了Dombe高原,到达里昂和Macon之间的索恩,这段路将近100英里。据估计,凯撒已经离开意大利2个月了,而赫珥威提依人可能在相同的时间行军。由此推测,这些事件发生在6月。

[TH注]我们无法弄清赫珥威提依人在通过Écluse隘口之后到阿剌尔河的确切的行军路线,但是,如果我们能够查明他们在什么地方渡过了阿剌尔河,就能大致知晓这个路线。在阿剌尔水流极缓,以至于人们无法仅仅通过肉眼判断出它朝哪个方向流动的位置,赫珥威提依人渡过河去(参见I.12.1),这个描述与阿剌尔河流经Trévoux和Thoissy之间的那段相吻合。如果赫珥威提依人从这里过河,他们就可能沿着尔霍达努斯河的右岸行军到Culoz,再向西经过Virieu-le-Grand,Tenay以及圣Rambert,并穿过Dombes平原。另一方面,如果他们在Mâcon渡过阿剌尔河,那赫珥威提依人无疑就要经过Châtillon,Nantus以及Bourg。Mâcon位于从Écluse隘口到Toulon-sur-Arroux的最近的路上,正如我们在I.24.1的笺注中所知,这个地方靠近最终决战的战场。M. Jullian论证说,赫珥威提依人只可能在一个常有人经过的地方找到必要的船只,然而在Belleville与Villefranche之间当然可能会发现船只——这两个地方都在大道上。赫珥威提依人找到的船只并不足够,因为它们同时使用了木筏(参见I.12.1)。假设他们在一个如Mâcon(Matisco)那样著名的地方渡过了阿剌尔河——凯撒在VII.90.7中提及之——为何他没有这样写?另外,阿剌尔河东岸对着Mâcon的地方属于阿姆巴尔瑞人,设若赫珥威提依人在Mâcon渡河,凯撒在I.10.5中当然就该写in Ambarros (exercitum ducit),而非in Seguisiavos。

以请求(rogatum):[译按]这是rogo的目的分词,故译作“以请求”。

一贯(omni tempore):[任译]一向。[M译]at all times。

对得起(meritos):[G注]塔西佗说,海都依人具有罗马人的兄弟的名号(《编年纪事》XI.25),同样,西塞罗把他们称作fratres nostri[我们的兄弟]。[译按]《编年纪事》XI.25开头言:“元老们同意了皇帝的发言,结果海都依人就第一次在首都取得了参加元老院的权利。他们所以取得这样的权利,是因为他们长久以来和罗马就有盟约的关系,而且在高卢人的城市里,他们是唯一拥有‘罗马人民的兄弟’这样头衔的城市。”中译文引自:塔西佗,《编年史(下册)》,王以铸、崔妙因译,商务印书馆,2009:340。

他们一贯对得起罗马人(se omni tempore de populo Romano meritos esse):[A注]海都依人因为他们对罗马人的忠心而出名。

他们的孩子(liberi eorum):[TH注]Meusel删去了eorum,因为如果这里需要一个代词,那就当是sui;即便要用eorum,那也当在agri后面。[译按]仍据Hering本译作“他们的孩子”。

阿姆巴尔瑞人([Haedui] Ambarri):[TH本]‹quo› Haedui Ambarri。[TH注]钞本上只有Haedui Ambarri,误。相应地,Meusel删去了Haedui,但是正如他的正确评析,我们无法得知这个词是如何被篡改的,而相应地,他先前倾向于认为quo——Aldine版(1513)所补——被删除了,我也这样认为。[H注]Ambarri这个名字的意思是“在阿剌尔河周围的居住者”。[G注]他们是阿剌尔河附近的海都依人,占据了那条河与尔霍达努斯河之间的“角”,他们显然是海都依人的近亲与同盟。[CM注]这是在阿剌尔河(索恩河)畔的海都依人,因为ambh对应古希腊语的ἀμφί[环绕]。这个部族的主体在卢瓦尔河中部以东,他们的领地包含比卜剌克忒(即Autun),德鲁伊教中心,以及诺维欧都努姆(Noviodunum,即Nevers),高卢最重要的商业城邦。[译按]关于“角”,参见I.10.5中关于“阿珥罗卜若革斯人的领地”的笺注。

睦邻和血亲(necessarii et consanguinei):[译按]参见谢词I consanguineus中的例句及译文。

田地(agris):[任译]田地。[M译]fields。

那些……在尔霍达努斯河对岸……(qui trans Rhodanum…):[A注]阿珥罗卜若革斯人在尔霍达努斯河对岸的土地很少。

财产(possessiones):[任译]田地。[M译]possession。[译按]possessio原意“具有”、“占有”,联系上下文,似乎译作“财产”较合适。

各盟邦的(sociorum):[G注]赫珥威提依人当然会攻击罗马人的盟友——无论在哪里发现他们。

窜入(pervenirent):[译按]从任译。

赫珥威提依人现已率领着他们自己的军队,通过隘口和色克瓦尼人的领地,而到达了海都依人的领地,并蹂躏着他们的土地。[2]海都依人,由于他们无法保护自己和自己的财产免受他们[的袭击],就向凯撒派去使者以请求支援—— [3]他们一贯对得起罗马人,由此决不应该几乎是当着我们[罗马]军队的面[遭受]丧失领土、他们的孩子被虏为奴和镇子被侵占[的事情]。[4]与此同时,阿姆巴尔瑞人(Ambarri)——海都依人的睦邻和血亲——使凯撒确知,他们,在田地被洗劫后,要将敌人的武力赶出镇子并不轻松。[5]同样地,那些在尔霍达努斯河对岸有村庄和财产的阿珥罗卜若革斯人也溃败着退到凯撒这儿来,他们向他表明,除了仅有的土地外,无所剩余。[6]因为受这些事情触动,凯撒决定,他不能等着在各盟邦的一切财富都被毁灭后,赫珥威提依人窜入撒恩托尼人[的领地]。

article Nav